Thursday, December 31, 2020

New Series for 2021- Holy Spirit

 

Mapagpalang Bagong Taon mga kapatid at kapwa ko katiwala ni Kristo. Ilang oras na lamang po at sasapit na ang 2021. Tayo ay nagpapasalamat pa rin sa kabuuang pangyayari ng 2020 dahil bawat events, maganda man ito o masama ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga nagsisi-ibig sa Diyos.

Sa pagpapanimulang muli ng taon, tayo ay manalangin at mag ayuno upang mapalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu ay mangusap Siya sa atin. Laging basahin ang Kanyang Salita. Aanhin ang magpaka-abala sa mga bagay na pansamantala lamang, nagising tayo sa pag bubukas ng taon ng 2020 sa mga kalamidad at pandemya na nagpapakita na ang ating pinagsusumikapan ay pwede palang agad na mawala. Ganoon pa rin ba ng pamamaraan natin sa pagpasok ng 2021? Huwag nawa tayong matulad sa panahon ni Noe, na ang mga tao ay nagkakainan, nag-iinuman at nagpapakasal, di alintana ang parating na baha, bagkus ay kinutya pa nila si Noe. Tayo ay magsipag-matyag at maging alerto sapagkat ang Panginoon ay darating na katulad ng isang magnanakaw.

Ang serye nang ating pag aaral tuwing Linggo ay patungkol po sa Banal na Espiritu. Samahan ninyo akong manalangin na marami pang tao ang maabot ng pangangaral mula sa pulpito ng ating Church na Christ Stewards Fellowship. Patuloy po tayong maging kabahagi sa malawakang gawain ina-atas sa atin ng Diyos bago dumating ang dakilang araw na ating pinananabikan. “Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ.”

Ang Katiwala ni Kristo,

Pastor Celso Namuco

Sunday, December 27, 2020

New Normal Worship Services

Physical and virtual worship service has ushered our Church to the new normal due to pandemic. “Behold, I made all things new, says the Lord.” Thankful for the new things we have learned to share His story and hopeful for the coming year through our Lord Jesus Christ. He will reign forever!

#GlorifyChrist    #ServeAsaSteward

Ang Pagkakaiba ng Una at Pangalawang Adan. Ano ang kahalagahan nito para sa atin?

1 Corinthians 15:45-49

Ang Pagkakaiba ng Una at Pangalawang Adan. Ano ang kahalagahan nito para sa atin?


Rom. 5:19

The Second Adam (Jesus Christ) provides a way of redemption.


The Spirit pours our humanity into the mold of Christ's humanity.

1. He teaches us to address God as "Abba", Just like Jesus did.

(Mark 14:36, Gal. 4:6)

2. He empowers us to put to death the deeds of the body.

(Rom. 8:13-14, 2 Cor. 5:17)

3. He invites us to "share Christ's sufferings.

(1 Pet. 4:13-14)

To know Him

4. He will give us a body just like Christ's.

( 1 Cor. 15: The Spirit pours our humanity into the mold of Christ's humanity.


The first Adam fell as man, therefore, Christ must stand as man-as one "made like his brothers in ever."


Online Worship Service

December 27, 2020


Christ Stewards Fellowship

Libjo Central, Batangas City, Philippines


May the people praise you- Keith&Kristyn Getty

Jesus,Your mercy-Sovereign Grace Music

How deep the Father's love for us- Stuart Townend


No Copyright Infringement Intended


Sunday, December 20, 2020

Why We No Longer Heard About the Virgin Birth?

Why we no longer heard about the virgin birth. Luke 1:26-35

Jesus was born of a virgin. This is a glory unique to the God-Man.


Christ miraculous birth tells us much about His nature.

Isaias 7:14


Why virgin birth?

1. The virgin birth display that humanity needs a savior that it cannot bring about from its race.

2. In the virgin birth. God's initiative us evident.

Lucas 1:31, Mat. 1:21

3. This virgin birth indicates at the fully human and fully divine natures united in Jesus's one person.Online Worship Service

December 20, 2020


Christ Stewards Fellowship

Libjo Central, Batangas City, Philippines


Joy to the World/Shout for Joy- Paul Baloche Paul Baloche

Behold our God- Sovereign Grace Music

Turn Your Eyes-Sovereign Grace MusicNo Copyright Infringement Intended

Sunday, December 13, 2020

Kuddos, Technical Team!

 


We appreciate our tech team! You are awesome in your service to our King!

What is the purpose of Christ's Incarnation?

The Incarnation of Christ
Galatians 4:4-7

1. Born of a woman.
A. He become a person/human being. Filipos 2:7
B. He has a special birth. Lucas 2:31,34-35. Isaiah 7:14

2. Born under the Law.
Luke 2: 21-23.
Mat. 5:17
A. He kept the law. 2 Cor. 5:21
B. He paid the penalty of the law.
Romans 6:23

3. The purpose of the incarnation of Christ.
A. He redeem us. Deu. 15:15
B. To make us His sons. 1 John 3:1, Galatians 4:6

Christ Stewards Fellowship
Libjo Central, Batangas City, Philippines


Good and Gracious King- Charles Wesley, Felix Medelssoha, Paul Baloche
The Lord is my salvation-keith and Kristyn Getty

No Copyright Infringement Intended

Sunday, December 6, 2020

The Humility of Christ through His Humanity

Explanation on the Humanity and Diety of Christ

Philippians 2:5-11


Online Worship Service
December 6, 2020

Christ Stewards Fellowship
Libjo Central, Batangas City, Philippines

No Copyright Infringement Intended


Featured Post

Maintaining the Purity of the Church

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City June 16, 2024 | Happy Fathers Day π‘Ίπ’†π’“π’Žπ’π’: Maintaining the Purity of the Church...

Popular Posts