Thursday, December 31, 2020

New Series for 2021- Holy Spirit

 

Mapagpalang Bagong Taon mga kapatid at kapwa ko katiwala ni Kristo. Ilang oras na lamang po at sasapit na ang 2021. Tayo ay nagpapasalamat pa rin sa kabuuang pangyayari ng 2020 dahil bawat events, maganda man ito o masama ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga nagsisi-ibig sa Diyos.

Sa pagpapanimulang muli ng taon, tayo ay manalangin at mag ayuno upang mapalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu ay mangusap Siya sa atin. Laging basahin ang Kanyang Salita. Aanhin ang magpaka-abala sa mga bagay na pansamantala lamang, nagising tayo sa pag bubukas ng taon ng 2020 sa mga kalamidad at pandemya na nagpapakita na ang ating pinagsusumikapan ay pwede palang agad na mawala. Ganoon pa rin ba ng pamamaraan natin sa pagpasok ng 2021? Huwag nawa tayong matulad sa panahon ni Noe, na ang mga tao ay nagkakainan, nag-iinuman at nagpapakasal, di alintana ang parating na baha, bagkus ay kinutya pa nila si Noe. Tayo ay magsipag-matyag at maging alerto sapagkat ang Panginoon ay darating na katulad ng isang magnanakaw.

Ang serye nang ating pag aaral tuwing Linggo ay patungkol po sa Banal na Espiritu. Samahan ninyo akong manalangin na marami pang tao ang maabot ng pangangaral mula sa pulpito ng ating Church na Christ Stewards Fellowship. Patuloy po tayong maging kabahagi sa malawakang gawain ina-atas sa atin ng Diyos bago dumating ang dakilang araw na ating pinananabikan. “Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ.”

Ang Katiwala ni Kristo,

Pastor Celso Namuco

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Maintaining the Purity of the Church

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City June 16, 2024 | Happy Fathers Day π‘Ίπ’†π’“π’Žπ’π’: Maintaining the Purity of the Church...

Popular Posts