Sunday, January 17, 2021

What is the most important work of the Holy Spirit?

John 16:12-14

“Bakit hindi ginawa ng Banal na Espiritu sa buong Niyang kapangyarihan ang Kanyang presensya sa atin habang si Kristo ay nandito pa sa mundo?


Online Worship Service

January 17, 2021


Christ Stewards Fellowship

Libjo Central, Batangas City, Philippines


Days of Elijah- Twila Paris

There is a higher throne- Keith&Kristyn Getty

I stand in awe-Sovereign Grace Music

Closing Song:

Pagpapala - Leo Ordiales

No Copyright Infringement Intended

No comments:

Post a Comment