Saturday, April 3, 2021

Q&A: Holy Week

Tanong: Bakit po Mahal na Araw?

Sagot: Hindi dahil may mga araw na mura (cheap). Kundi dahil nagpahayag ng pag-ibig ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob Niya ng Kanyang bugtong na Anak para sa ating ikaliligtas ( Juan 3:16 ). 

Tanong: Bakit po naman Good Friday samantalang sa araw po na iyan ipinako si Kristo sa Krus?

Sagot: Good Friday ito dahil sa halip na ikaw at ako ang ipinako sa Krus ay si HesuKristo na ang gumampan noon para sa atin ( Mateo 20:28 ).

Looking forward to a glorious Resurrection Sunday! 🙏🚌💒

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City October 1, 2023 Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo PHILIP...

Popular Posts