Saturday, April 3, 2021

Q&A: Holy Week

Tanong: Bakit po Mahal na Araw?

Sagot: Hindi dahil may mga araw na mura (cheap). Kundi dahil nagpahayag ng pag-ibig ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob Niya ng Kanyang bugtong na Anak para sa ating ikaliligtas ( Juan 3:16 ). 

Tanong: Bakit po naman Good Friday samantalang sa araw po na iyan ipinako si Kristo sa Krus?

Sagot: Good Friday ito dahil sa halip na ikaw at ako ang ipinako sa Krus ay si HesuKristo na ang gumampan noon para sa atin ( Mateo 20:28 ).

Looking forward to a glorious Resurrection Sunday! 🙏🚌💒

No comments:

Post a Comment

Featured Post

A Thousand Year is Not Forever

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City January 29, 2023 A Thousand Year is Not Forever  - Peter 3:1-10 Speaker: Rev. Celso ...

Popular Posts