Saturday, April 3, 2021

Q&A: Holy Week

Tanong: Bakit po Mahal na Araw?

Sagot: Hindi dahil may mga araw na mura (cheap). Kundi dahil nagpahayag ng pag-ibig ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob Niya ng Kanyang bugtong na Anak para sa ating ikaliligtas ( Juan 3:16 ). 

Tanong: Bakit po naman Good Friday samantalang sa araw po na iyan ipinako si Kristo sa Krus?

Sagot: Good Friday ito dahil sa halip na ikaw at ako ang ipinako sa Krus ay si HesuKristo na ang gumampan noon para sa atin ( Mateo 20:28 ).

Looking forward to a glorious Resurrection Sunday! 🙏🚌💒

No comments:

Post a Comment

Featured Post

THEY WERE CALLED TO BE JUSTIFIED

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City April 2, 2023 THEY WERE CALLED TO BE JUSTIFIED (Tinawag Upang Ariing-Ganap) ROMANS 8...

Popular Posts