Sunday, November 22, 2020

JESUS THE ALPHA AND OMEGA

Revelations 1:8, Revelations 21:6, Revelations 22:12-13

Kung si Hesus ay tumawag ng Diyos sa Ama, ibig sabihin ba ay hindi na Siya Diyos? Pag-aralan natin ito sang-ayon sa liwanag ng Salita ng Diyos. (Hebreo 1:8)

ONLINE WORSHIP SERVICE
November 22, 2020

Christ Stewards Fellowship
Libjo Central, Batangas City, Philippines

No Copyright Infringement Intended

No comments:

Post a Comment

Living the New Life

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City Sunday Worship Service May 22, 2022 Living the New Life Ephesians 4:25-30 Speaker: B...