Thursday, December 16, 2021

Tonight's Bible Study and Prayer Meeting

Topic: Ang Katapatan ng Diyos sa Kanyang Pangako
Scripture: Lucas 1:5-25
Speaker: Bro. Zander Quitain

  • Tinupad ng Diyos ang Kanyang pangako na iprinopesiya ni Propeta Malacias sa Lumang Tipan na pinatotohanan naman ni Dr. Luke sa kanyang mga pahayag.
  • Ang Diyos ay matapat sa Kanyang mga pangako. Tinutupad Niya ang Kanyang sinasabi, kahit sa mga pagkakataong tila ba imposibleng mangyari. Gaya na lamang ng ginawa ng Diyos sa mag-asawang sila Zechariah at Elizabeth. 
  • Bago pa likhain ang sanlibutan Itinalaga na ng Diyos ang Kanyang lingkod na si Juan Bautista na isilang upang siyang maghanda ng Kanyang daraanan.
Kung nais nyong maging bahagi ng aming mga pagtitipon, magpadala lamang ng mensahe.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

The Ruler to Be Born in Little Bethlehem

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City December 3, 2023 The Ruler to Be Born in Little Bethlehem Micah 5:2-4 Speaker: Pasto...

Popular Posts