Thursday, January 27, 2022

Ang Kapanganakan ng ating Panginoong at Tagapagligtas na si Hesukristo.

Bible Study and Prayer Meeting
Topic: Ang Kapanganakan ng ating Panginoong at Tagapagligtas na si Hesukristo.
Scripture: Luke 2:1-7
Speaker: Joshua Parsaso
Galatians 4:4-5
Mikas 5:2
Bakit nagpunta sila Maria sa Bethlehem:
1. Ang Sensus ni Emperador Agusto v 1-3
2. Si Jose at Maria ay mula sa lipi ni David v 4-5
Romans 8:28
3. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesus v 6-7
John 1:11
-God uses circumstances in order to bring to reality what He had promised.
-We must humble ourselves just as Christ humbled Himself.
-He humbly came into the earth to save the elect.


No comments:

Post a Comment

Featured Post

A Thousand Year is Not Forever

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City January 29, 2023 A Thousand Year is Not Forever  - Peter 3:1-10 Speaker: Rev. Celso ...

Popular Posts